Преподавателски екип

 • Стела Стефанова

  Директор и преподавател по "Автоматизация на проектирането в електрониката"
  • Научни титли/званиедоцент, доктор
  • Образованиевисше - специалност "Съобщителна техника", Висш машинно-електротехнически институт (Технически университет), София
  • Стаж по специалността34г.
  • Квалификацияинженер-специалист по "Приложна математика", инструктор на експертно ниво и ръководител на Cisco академия


 • Лидия Иванова

  Заместник-директор и преподавател по "Математика"
  • Научни титли/званиемагистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: висше - специалност "Математика", специализация "Математическо моделиране", Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността37 г.
 • Нина Митова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образование: специалност "Българска филология"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от1995г.
  • Квалификация: втори клас - квалификация (СУ - ЦИУУ, 1995 г.)
 • Ива Захариева

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образование: специалност "Българска филология"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
 • Чавдар Спасов

  Старши преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образованиевисше, българска филология, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 30г.
 • Мариана Крачунова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиестарши преподавател ВУ
  • Образованиевисше
  • Стаж по специалността: 36г.
 • Елена Вакарелова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образованиевисше - Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2010г.
  • КвалификацияПреподавател по Български език и литература, специализирани курсове: „Европейски практики за прилагането на междупредметни връзки в обучението по чужд език“, "Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии", "Смесено обучение - Blended learning и Обърната класна стая - Flipped classroom - като подходи в чуждоезиковото обучение", "Иновативни стратегии и дейности за преподаване на английски език в 21 век", "Интерактивни методи за преподаване на английски език в трите етапа на обучение - начален, прогимназиален, гимназиален"
 • Таня Петкова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: специалност "Английска филология" 
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2008г.
 • Ирина Каракехайова

  Старши преподавател по "Английски език"
  • Научни титли/званиедоктор
  • Образование: специалности "Западноевропейска литература" и "Изобразително изкуство"
  • към Нов български университет
  • Преподавател в ТУЕС от: 1997г.
 • Перуника Кършакова-Каменова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/звание: доктор
  • Образование: специалности "Английска филология" и "Педагогика"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2009г.
  • Квалификация: Доктор по методика на обучението по философски дисциплини с фокус върху гражданското образование на учениците, както на български, така и на английски език; ениджмънт" - център за образователни услуги към Стопански факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"; "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви";  "Смесено обучение" (Blended Learning) и Обърната класна стая (Flipped Classroom); "Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии."
 • Веселина Велкова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/звание: магистър филолог
  • Образование: специалности "Английска филология" и "Руска филология"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2012г.
  • Квалификация: Базов учител към НБУ и Британски съвет. Международен сертификат за оценяване на английски език като втори - Кеймбридж университет. Специализация в Института по езиково обучение в университета в Норич, Великобритания. Превод в съавторство на две книги от английски език. Проект Коменски - работни визити и обмяна на опит в училища в Кнуров - Полша;  Малмеди - Белгия; Колежа "Свети Майкъл" в Тенбъри - Великобритания; Сейнт Одилиенсбърг - Холандия. Сертификати от курсове и семинари по теми свързани с преподаването на английски език, провеждани от Британски съвет, СУ, Министерството на образованието и науката; Департамента за информация и усъвършенстване на учители.
 • Аделина Велкова

  Преподавател по "Английски език"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образованиеспециалност "Английска филология"
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2013г.
 • Димитър Дянков

  Старши преподавател ВУ по "Руски език"
  • Научни титли/званиестарши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Руска филология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски", специализация в Института по руски език и литература "А.С. Пушкин" в гр. Москва, РФ (2 г.)
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
  • КвалификацияВтори клас - квалификация по специалността;
   Присъдена награда-диплома "Золотая муза" (2012 г.) за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки
 • Жанет Абрамович

  Старши учител по "Математика"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специалност "Математика" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2000г.
  • Квалификация: втори клас - квалификация (СУ - ДИУУ 1996)Квалификационен курс "Стратегии за намаляване на стреса в класната стая"
 • Веселка Христова

  Старши преподавател по "Математика"
  • Научни титли/звание: доктор
  • Образование: специалност "Математика и информатика"
  • към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1999г.
  • Квалификация: магистърска степен - "Математика и информатика" - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; образователна и научна степен "доктор" по професионално направление Педагогика, научна специалност "Теория на възпитанието и дидактика"
 • Цветанка Тодорова

  Старши учител по "Математика"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование висше към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2014г.
  • КвалификацияПета квалификационна степен
 • Нелсон Карапетян

  Старши преподавател по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/звание: магистър
  • ОбразованиеНационална спортна академия "Васил Левски", Физическо възпитание и спорт
  • Стаж по специалността: 34г.
 • Мадлена Михайлова

  Старши преподавател по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специалности "Треньор по туризъм-алпинизъм" и "Физическо възпитание и спорт" към Национална спортна академия "Васил Левски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1991г.
  • КвалификацияСпециализирани курсове - "Иновативни подходи в обучението по баскетбол в училище", "Методически подходи в обучението по волейбол в училище" и  "Усъвършенстване методите на обучението по мини баскетбол" 
 • Мария Цветкова

  Преподавател по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образованиеспециалности "Учител по спорт" и "Треньор по баскетбол"
  • към Национална спортна академия "Васил Левски"
  • Преподавател в ТУЕС от2012г.
  • Квалификация: Специализирани курсове - "Иновативни подходи в обучението по баскетбол в училище" и "Методически подходи в обучението по волейбол в училище"
 • Лъчезар Пеев

  Учител по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • ОбразованиеФизическо възпитание и спорт
  • Преподавател в ТУЕС от: 2015г.
  • Квалификация: Квалификационен курс за учители по физическо възпитание на тема: „Иновативни подходи при обучението по баскетбол в училище“; Квалификационен курс за учители по физическо възпитание на тема: „Методически подходи в обучението по волейбол в училище“
 • Антоанета Райкова-Даскалова

  Старши учител по "Биология и здравно опазване" и "Химия"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: специалности "Биология и химия" (педагогически профил) и "Биохимия" 
  • към Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
  • Преподавател в ТУЕС от: 1995г.
 • Мая Ташева

  Старши учител по "Биология и здравно опазване"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: специалност "Биология и химия" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2012г.
  • Квалификация: курс по "Човекът и природата" - Софийски университет
 • Даниел Александров

  Учител по "История и цивилизация"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование: специалност "История", специализация "Българско Средновековие" 
  • към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2013г.
 • Анатол Френски

  Преподавател по "История и цивилизация"
  • Научни титли/звание: доктор, старши преподавател
  • Образование: специалност "История" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1988г.
  • Квалификация: Факултет за обществен професионален на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Иван Запрянов

  Старши преподавател по "География и икономика"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Социално-икономическа география" към Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
 • Дора Цветанова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование: специалност "Българска филология" към СУ "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
 • Магдалина Узунова

  Преподавател по "Математика"
  • Научни титли/звание: доктор, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Математика" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от1990-1999г., 2019г.
 • Георги Петров

  Преподавател по предметите от философския цикъл
  • Научни титли/званиеглавен асистент, доктор
  • Образование: бакалавър по "Философия", доктор по професионално направление „Физически науки“ (Астрономия и астрофизика)
  • Преподавател в ТУЕС от2006г.
 • Росица Гьошкова

  Учител по "Изобразително изкуство"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование: специалности "Керамика" и "Теория и практика на художественото-образование" 
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Квалификация: професионална квалификация "Художник с учителска правоспособност"
 • Маргарита Колева

  Преподавател по "Химия и опазване на околната среда"
  • Научни титли/званиедоктор
  • Образование: ХТМУ - София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • КвалификацияИнженер-химик, вещо лице, преводач на специализирана литература
 • Димчо Димов

  Преподавател по "Предприемачество и икономика"
  • Научни титли/званиеглавен асистент, доктор
  • Образование: доктор по н.с. „Организация и управление на производството“, магистър по индустриален мениджмънт, специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • КвалификацияСпециализации по иновации, бизнес и социално предприемачество в Индия, Литва, Германия и Италия
 • Мила Нейкова

  Старши преподавател ВУ по "Програмиране и информатика"
  • Научни титли/званиемагистър инженер
  • ОбразованиеЕлектронна техника, Технически университет - София
  • Стаж по специалността26г.
  • КвалификацияСледдипломна квалификация "Професионална педагогика"
 • Анна Апостолова-Йорданова

  Старши преподавател по "Електротехника" и "Чужд език по професията"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Електронна техника" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1990г.
  • Квалификация: преподавател по английски език в средно училище, Cambridge Certificate for Teaching English to Adults /CELTA/

 • Валентин Иванов

  Старши преподавател ВУ по "Електротехника" и "Електрически вериги"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане" 
  • към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1991г.
 • Бистра Башева

  Старши преподавател ВУ по "Полупроводникови елементи"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образованиеспециалност "Електронна техника", специализация "Полупроводникови прибори и микроелектроника" към Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
  • КвалификацияСертификат за квалификационен курс "Управление за ефективно професионално образование. Качество в професионалното образование. Развиване на управленски умения"; Сертификат за квалификационен курс "Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците"; Удостоверение "Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии"
 • Валентин Хинков

  Старши преподавател ВУ по "Аналогова схемотехника"
  • Научни титли/звание: магистър, инженер-математик, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Полупроводникова електроника"
  • към Технически университет - София (ВМЕИ)
  • Преподавател в ТУЕС от: 1990г.
  • Квалификация: инженер-математик, следдипломна квалификация блок B и блок C при ТУ-София
 • Йордан Попов

  Технолог по "Импулсна и цифрова схемотекника"
  • Научни титли/званиечлен-наблюдател в БАНИ
  • Образование: специалност "Изчислителна техника"
  • към Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 40г.
  • КвалификацияПатентна експертиза, дърворезба
 • Васил Щерев

  Преподавател по "Основи на компютърните системи" и "Микропроцесорни системи"
  • Научни титли/званиеглавен асистент доктор инженер
  • Образование висше, Технически университет - София
 • Димитър Николов

  Главен асистент ВУ по "Приложни програмни системи"
  • Научни титли/званиедоктор, главен асистент
  • Образование: специалност "Микроелектроника" към Технически унивеситет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 2014г.
  • Квалификация: MathWorks Certified MATLAB Professional
 • Радостина Герчева (ТУЕС'2007)

  Преподавател по "Изграждане и диагностика на компютърни мрежи" и по "Мрежови протоколи и технологии"
  • Научни титли/звание: магистър, инженер
  • Образование: Висше - Телекомуникации
  • Преподавател в ТУЕС от2011г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Смартком - България АД
 • Николай Киров

  Старши преподавател по "Компютърни мрежи"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образованиевисше, изчислителна техника, Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Кирил Славков

  Старши преподавател по "Комуникационна техника" и "Компютърна периферия"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател
  • Образованиеспециалност "Електронна техника" към Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Николай Димитров (ТУЕС'2010)

  Преподавател по "Операционни системи"
  Научни титли/звание: бакалавър
  Образование:
  - средно професионално по професия "Системен програмист", ТУЕС към ТУ-София
  - висше - специалност "Компютърни науки" към СУ "Св. Климент Охридски"
  Преподавател в ТУЕС от: 2013г.

 • Росен Петков

  Преподавател по "Компютърна графика и дизайн" в ТУЕС и преподавател по "Компютърна графика" и АПЕ в ТУ- София

  Научни титли/звание: магистър инженер
  Образование: специалност "Компютърни системи и технологии"  към Технически Университет - София
  Стаж по специалността: 27 години

  Научни титли/звание: магистър инженер
  Образование: висше, Компютърни системи и технологии, ТУ-София
  Стаж по специалността: 27 години
 • Михаил Здравков (ТУЕС'2014)

  Преподавател по "Технология на програмирането"
  • Образование: Средно професионално - ТУЕС към ТУ-София, следва по специалност "Приложна математика" в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Uber
 • Стоян Христов (ТУЕС'2001)

  Преподавател по"Технология на програмирането"
  • Научни титли/звание: Инженер 
  • Образование: специалност "Компютърни системи и технологии" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаТрансметрикс
 • Атанас Кожухаров (ТУЕС'2010)

  Преподавател по "Въведение в скриптовите езици"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Информатика"
  • Преподавател в ТУЕС от2017г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Sumup
 • Иван Георгиев (ТУЕС'1993)

  Преподавател по "Увод в програмирането"
  • Научни титли/звание: Инженер 
  • Образование: Компютърни системи, докторантура по комбинаторни алгоритми до защита.
  • Преподавател в ТУЕС от2000г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаСалвобит ООД
 • Росица Факалиева

  Преподавател по "Увод в програмирането"
  • Научни титли/званиеMicrosoft MVP
  • Образование: Висше
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Директор "Софтуерно инженерство" в Progress, ко-Директор Women Who Code Sofia
 • Радослав Аспарухов (ТУЕС'2013)

  Преподавател по "Увод в програмирането"
  • Образование: специалност "Информационни технологии" 
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаDigital Lights
 • Владимир Гаристов (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаSmartLab Bulgaria
  • Квалификация: Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Петър Кузмин (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаCyber Security Expert, SoCyber
 • Иван Стефанов (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни Мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Квалификация: Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cadence IC, First Steps with Arduino
 • Милко Божилов (ТУЕС'2007)

  Преподавател по "Информационни технологии"
  • Образование: Средно професионално - ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2010г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаКод Асистенс
 • Ивайло Михайлов (ТУЕС'2007)

  Преподавател по "Интернет програмиране"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Информационни системи" към Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2014г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаBotron Software Solutions ЕООД
 • Виктор Кетипов (ТУЕС'2010)

  Преподавател по "Операционни системи"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Компютърни науки" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2013г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаKipi Interactive
 • Марио Бенов (ТУЕС'2012)

  Преподавател по "Обектно ориентирано програмиране" и "Увод в алгоритмите и структурите от данни"
  • Научни титли/звание: компютърен инженер, бакалавър
  • Образование: специалност "Компютърни системи и технологии" към Технически Университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаHaemimont AD
 • Красимир Горнишки

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни" и "Обектно ориентирано програмиране"
  • Научни титли/званиебивш главен асистент в факултет "Компютърни системи" на ТУ - София
  • Образование: специалност "Компютърни системи и устройства" към ВМЕИ "Ленин" (Технически университет), София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1996г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаВистеон България ЕООД
 • Александър Петков (ТУЕС'2006)

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни"
  • Научни титли/звание: главен асистент, доктор, инженер
  • Образование: Доктор по информатика
  • Преподавател в ТУЕС от2016г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаНИЛ по Компютърна графика и ГИС - АКСТЪР
 • Михаил Кирилов (ТУЕС'2015)

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни"
  • Образование: Средно професионално, ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаAxlessoft