Проект - Ориентиране към бъдеща заетост – Испания

Проект - Ориентиране към бъдеща заетост – Испания, по секторна програма ЕРАЗЪМ+”, проект № 2023-1-BG01-KA122-VET-000148712

Технологично училище “Електронни системи” към Технически университет - София организира мобилност на ученици по проект по програмата Еразъм+  „Ориентиране към бъдеща заетост” в Малага, Испания

Мобилността на ученици от ТУЕС към ТУ-София е финансирана по програма “Еразъм+” на Европейския съюз на проект за реализиране на мобилност на обучаеми и персонал в чужбина – КД1″Образователна мобилност за граждани” .

Проектът се осъществява в партньорство с Tribeka Training Lab S.L.U., Испания.

Проектът е насочен към ученици завършили ХI клас в ТУЕС към ТУ- София.  

Мобилност на ученици (продължителност четиринадесет дни)  от 16.09.2023 до 30.09.2023 год. –  с цел провеждане на практика  на реални работни места във фирмите  YNSAT, Internet Web Solution и Polo Digital –  Испания, град Малага. 

Участието ще бъде удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които ще бъдат описани подробно придобитите компетентности. Практиките по проекта ще бъдат признати за производствена практика на учениците по специалността. Предвижда се практиките да се проведат за две седмици в Малага (Испания) през месец септември на учебната 2023/2024 година. 

Работни документи за кандидатстване:

 • Покана към кандидатите
 • Заявление за кандидатстване
 • Формуляр за кандидатстване
 • Автобиграфия форма /Europass формат/
 • Езиков паспорт
 • Работна програма на мобилността
 • Критерии за класиране на кандидатите

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление
 • Автобиография - Europass формат
 • Мотивационно писмо
 • Формуляр за кандидатстване - онлайн и в оригинал
 • Декларация за съгласие на родител
 • При кандидат за мобилност на възраст под 18 г., се изисква и нотариално заверена декларация за съгласие и пълномощно от родител/настойник.

Документите се подават на https://forms.gle/EPtV79gN5AzekRLx6 и в печатен оригинал до Директора на ТУЕС към ТУ-София. Срокът за кандидатстване е до 21.08.2023г., 17:00.

Хронология на подбора: 

 • Определяне и назначаване на комисия за подбор на кандидатите в мобилността
 • Проверка за наличие на всички изисквани документи
 • Проверка за спазване на изискванията за кандидатстване
 • Обявяване на допуснатите за събеседване кандидати: до 28.08.2023, 17:00 ч.
 • Събеседване с кандидатите
 • Класиране на кандидатурите
 • Обявяване на резултатите и Уведомяване на кандидатите в процедурата по подбор: до 04.09.2023 г., 17.00 ч.