Четвърти етап на класиране на ученици в ТУЕС към ТУ-София

Извършва се съгласно Заповед РД 09-1709/ 29.08.2018 на МОН и Наредба №10 от 01.09.2016 г.

Свободни места:
        - След четвърто класиране: - 1 
        - Изтеглени документи:        - 2

Необходими документи:
         - Заявление до директора (по образец);
         - Копие на свидетелство за завършено основно образование.

Необходимо е да се представи оригиналът на свидетелството за завършено основно образование
Прием на документи:
         02.09.2019г., 03.09.2019г. от 9.00ч. до 16.00ч.  
Класиране:
         - Класирането на кандидатите се извършва от комисия, определена със заповед № РД11 - 171 / 03.07.2019 г. на Директора на ТУЕС към ТУ-София по бал и желание, съгласно разпоредбите на Наредба №10/1.09.2016г.
         - Обявяване на резултатите на 04.09.2019г. до 12.00ч.

Записване на приетите ученици:
         - Записване учениците, класирани за свободните места на 05.09.2019г.  до 16.00ч.